Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

News

You are here

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

De elektronische factuur heeft dezelfde waarde als een papieren factuur.  Dezelfde verplichtingen moeten natuurlijk opgenomen worden.     Om een elektronische factuur te verzenden heeft u wel het akkoord nodig van de klant.   De klant kan echter ook impliciet akkoord gaan doordat hij  een elektronische factuur betaalt.   Het akkoord van de BTW heeft u niet nodig om facturen elektronisch te versturen.

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

Het moet wel betrekking hebben op een receptie met publiciteir doel. Dan kan de BTW volledig aftrekbaar zijn. Echter, de nieuwe minister van financiën verwerpt wel de 100% aftrek  puur fiscaal. 

Concreet:

1. BTW aftrekbaar = 100 % ;

2. Vennootschapsbelasting =  50 %

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZ

  IPT VAPZ POZ
  Zelfstandige bedrijfsleider Zelfstandige Zelfstandige als natuurlijk persoon
     

VAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

1- Eerst wordt VAPZ  onderworpen aan  2 heffingen.     3,55 %  RIZIV tax + 0 tot 2 %  solidariteitstax: Op basis  van het basiskapitaal + je winstdeelname

2- Daarna wordt uw pensioen belast op basis van de fictieve rente. Gedurende een beperkt aantal jaar ( minium 10 jaar)  wordt uw basis (dus uw gestort kapitaal )  bij uw inkomsten gevoegd voor de heffing tegen het marginaal tarief. 

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

(i) Voorraad
Op het einde van het boekjaar is het belangrijk dat zowel eenmanszaken als vennootschappen hun inventaris opmaken. De inventaris is eigenlijk een staat van alle bezittingen van de vennootschap en eenmanszaak.  Meer specifiek betreft het bij 90% van onze ondernemingen, het opmaken van een voorraadlijst.

(ii) Kilometerstand voertuigen
Graag ontvangen wij in het eerste kwartaal de  kilometerstand van je bedrijfsmatig voertuig

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

De onkostenstaat verplaatsingen kan gebruik worden voor het terug vorderen van verplaatsingskosten welke voor rekening van een vennootschap of éénmanszaken werden gemaakt met een privé voertuig.

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

Het dagontvangstenboek is een (niet losbladig!) boek waarin de ontvangsten globaal van dag tot dag worden ingeschreven. Elke globale inschrijving dienst wel verantwoord te worden door gedetailleerde stukken, zoals bijv. verkoopbonnen, kasticketten,…

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

08 Juli 2019, om 11:16FISCALITEIT

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 08/07/2019 de circulaire 2019/c/62 betreffende de Kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen: aanpassing van het bedrag.

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Sinds 1 december 2019 moet u als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent.

Meer info over de afronding(This hyperlink opens a new window)

Wat zijn de gevolgen op het vlak van de btw en de kassatickets?

Btw

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomstkansen van die ontwerpen. We volgen verder op !

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Aandelenopties houden een risico in voor een werknemer of een zaakvoerder.  Die moeten immers onmiddelijk belasting betalen bij toekenning.

De rulingdienst aanvaard daarom dat de onderneming achteraf de betaalde belasting bijpast als blijkt dat de uitoefenwinst voor de werknemers onvoldoende is om de belasting te compenseren !

 

 

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Wie geen witte kasse heeft, en de wettelijke verplichting heeft, krijgt bij een eerste overtreding al dadelijk een boete van EUR 1500 !

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet uit.  Maar er moet wel aangtoond worden dat het op termijn de bedoeling is  om winst te maken.   De Fiscus zet anders het resultaat op nul.    Het Hof geeft de fiscus gelijk.

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 4000 a 7000 km).   

Onroerende verhuur: definitieve regeling

Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je boekhouder.   Deze vorderingen kunnen vrijgesteld worden onder bepaalde voorwaarden.

 

 

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer toelichting omtrent gegeven !

 (Cassatierechtspraak  Cass, 15 06 2012 )

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Voorbeeld:

U koopt in 2017 een tweedehands auto die 4 jaar oud is voor 2.500 euro. U denkt er nog 2 jaar mee te rijden (of 50 % per jaar).
In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het "woon-werkverkeer" gelijk is aan 2/3, zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan: 2.500 euro x 2/3 x 50 % x 75 % = 625,00 euro

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Ten gevolge van het zomerakkoord zullen activa die vanaf 1 januari 2020 verkregen of tot stand gebracht worden, niet langer degressief afgeschreven kunnen worden. Merk op dat deze datum van inwerkingtreding dus niet gekoppeld is aan een aanslagjaar. Deze nieuwe regel wordt opgenomen in art. 196, §3 WIB 92 en geldt enkel binnen de vennootschapsbelasting. Binnen de personenbelasting blijft degressief afschrijven derhalve mogelijk.

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

In tegenstelling tot de andere autokosten die door middel van facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen voor 2017 (inclusief btw)

 

2017

2018

Benzine 95 RON (€/L)

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever.

 

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

De formule als berekening van het voordeel alle aard mbt firmawagen gaat uit van een referentie CO2 uitstoot. Hoe verder de auto van de referentie zit, hoe hoger het voordeel.

De referentie  voor 2018 is 86 gr voor diesels en 105 gr voor benzine, lpg of aardgas.

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

De rulingdienst heeft zich uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op cryptomunten.  De dienst komt tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten.  Maar de winsten kunnen wel een spekulatief karakter hebben waardoor het wel als divers inkomen belastbaar kan zijn.    Een beoordeling in concreto dringt zich o.i nog steeds op.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Een personeelsfeest is fiscaal aftrekbaar voor 100%.  Het moet een eindejaarsfeest zijn.   Zo is het feest alleen aftrekbaar als het georganiseerd wordt nav Sinterklaas, Kerstmin of Nieuwjaar. Dit wil niet zeggen dat het verplicht moet plaatsvinden op die data. Wel in die desbetreffende periode.  Er is ook een beperking op het aantal.  Een personeelsfeests is aftrekbaar voor maar 1 feest per jaar.

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Programmawet van 10/08/2015: invoering verhoging investeringsaftrek voor KMO's die digitale investeringen doen van 10% naar 13,5%

Dit is reeds geldig voor investeringen gedaan in de loop van 2015!  Let op -> op de uitgereikte factuur of bijlage moet de leverancier de technische criteria vermelden!

Voor wie -> Kleine vennootschappen (KMO's) & Eénmanszaken

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van BTW bij leveringen van goederen & diensten aan publiekrechtelijke lichamen.

De BTW moet pas afgedragen worden op het moment dat de leverancier een betaling ontvangt.

Voor publiekrechtelijke lichamen met recht op BTW-aftrek zal bijgevolg de BTW ook pas aftrekbaar zijn wanneer de factuur wordt betaald.

 

Mealvouchers: max of 8 euros as from 2016

The maximum amount for meal vouchers awarded as of January 1st 2016 , will be increased with one euro to 6.91 euro ( 5.91 euro instead of before).
(Determining the maximum of the employers' contribution is a statutory requirement to have the meal vouchers free of  tax or social security for the employees / directors )
 

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SMEs to create a liquidation reserve for the profit gained in financial years 2012 and 2013 paying upfront 10% tax.

Result: In case of liquidation -> liquidation bonus can be paid out without additional tax (as already 10% has been paid upfront).

            In case of a dividend after 5 years -> can be paid out with an additional tax of 5% (ie 15% in total).  While ordinary dividends are subject to 25% withholding tax.

The advance tax of 10% must be paid before November 30,2015  for profit from financial year 2012.

Pension savings - already 1 % payable ( for years 2015 till 2019 )

The design of Program Act in 2014 suggests that the tax on long-term savings would be collected accelerated , calculated on the accumulated reserves as at December 31st, 2014.

For these reserves , the existing tax rate is 10 % (if certain conditions are fulfilled).

Who pays the electricity?

As a private person you will pay 21 % VAT on electricity. Isn't it more interesting to have the electricity paid by your company?

If the invoices are paid by the company it's a benefit in kind for you as director which will be taxed in your personal income tax declaration.  The benefit in kind amounts approx. EUR 950 ( to be indexed annually).  You should by consequence compare this benefit in kind to your annual electricity bill.

VAT exemption for "small entrepreneurs"

Both sole traders and companies with an annual turnover of max . EUR 15 000 may be exempted from VAT ( no VAT to be charged to customers  & no VAT deductible on purchases) . The government has recently ( 04/09/2015 ) drafted a bill that the maximum revenue  as from 1.1.2016 will go up to EUR 25,000.

Renovation @ 6% VAT: age requirement increased to 10 years

On 01/01/2016, the age requirement for the reduced VAT rate of 6% for renovation increased from 5 years to 10 years.

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SME's to create a liquidation reserve for income years 2012 and 2013 , by paying an anticipated tax of 10%. 

Result: in case of a liquidation of the company , the reserve can be paid out without an additional tax (as already 10% "advance" has been paid). Or after a "waiting period of 5 years', a dividend can be paid out with an additional tax of 5% (ie 15% in total), while 'normal dividends' are subject to 25% withholding tax.

Contact Us

Recent News

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Mealvouchers: max of 8 euros as from 2016
Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SMEs to create a liquidation reserve for the profit gained in financial years 2012 and 2013 paying upfront 10% tax.

Pension savings - already 1 % payable ( for years 2015 till 2019 )

The design of Program Act in 2014 suggests that the tax on long-term savings would be collected accelerated , calcula

Who pays the electricity?

As a private person you will pay 21 % VAT on electricity.

VAT exemption for "small entrepreneurs"

Both sole traders and companies with an annual turnover of max .

Renovation @ 6% VAT: age requirement increased to 10 years

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SME's to create a liquidation reserve for income years 2012 and 2013 , by paying an anticipated tax of 10%. 

Our partner

Is your financial administration in trouble? Did an employee disappear? A big project? Tax & Finance solutions ensures the right person in the right place.